റിസള്‍ട്ട്

അറബിക് പദ്യം ചൊല്ലലിലും മുശാഹ്റയിലും ആസിയത്ത് സഹല സംസ്ഥാനതലസ്ക്കൂള്‍ കലാമേളയില്‍ എ ഗ്രേഡ് നേടിയിരിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ സ്ക്കൂള്‍ കലോത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരെ സ്ക്കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ അഭിനന്ദിച്ചു
എട്ടാം തരംകായികവിദ്യാഭ്യാസം പാഠപുസ്തകത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
എസ്എസ്എല്‍സിപരീക്ഷയില്‍ ജിവിഎച്ച്എസ്സ് എസ്സ് ഫോര്‍ ഗേള്‍സിന് 99.46% വിജയം.റിസള്‍ട്ടിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതിയശമ്പളപരിഷ്ക്കരണമനുസരിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക(കടപ്പാട് :മാത്‌സ് ബ്ലോഗ്)നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം സ്വയം കണ്ടെത്താം

FORMS

സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഫോമുകള്‍ക്ക് അതത് ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
TREASURY FORMS
1.Form D (FINAL/ ADVANCE PAYMENT FROM G P F ACCOUNT) DOWNLOAD
2.Form A (FBS) DOWNLOAD
3.NEW GPF BILLS AND FORMS DOWNLOAD 
4.NEW GPF CALCULATOR DOWNLOAD  
5.New GPF Forms PDF file DOWNLOAD
6.Form 70 N( Court Fee refund order) DOWNLOAD
7Form TR.12 (Challan Form) DOWNLOAD
8.Form TR.12(Challan Form) Excel format DOWNLOAD
9.Form D (GPF withdrawal) DOWNLOAD
10.Form 49 (Refund Payment order) DOWNLOAD
11.Form 62 (Order of Payment) DOWNLOAD
12.Form 68 (Order of Payment) DOWNLOAD
13.Form 108 (Bill for Grand in Aid) DOWNLOAD
14.Form TR.47 (TA Bill of Gazetted Officers) DOWNLOAD
15.Form TR.56 (TA Bill of Non-Gazetted ) DOWNLOAD
16.Form TR.59 (Contingent/Grand in Aid/Scholarship) DOWNLOAD
17.Form TR.60 (Abstract Contingent Bill) DOWNLOAD
18.Form TR.61(Fully vouched Contingent bill) DOWNLOAD
19.Form TR.65 DOWNLOAD
20.Form TR.81 (Pensioners Bill) DOWNLOAD
21.Form TR.114 (Claiming Scholarship) DOWNLOAD
22.Form TR.51A(Detailed Pay Bill of NGO) DOWNLOAD
23.PD Cheque DOWNLOAD
24.Form TR.42 (for Miscellaneous payments) DOWNLOAD
25Form TR.47( TA Bill of Gazetted Officers) DOWNLOAD
26.Form TR.46 Gazetted officers Pay etc.(Editable PDF File).DOWNLOAD
27.SAVINGS BANK Forms
28a. Application to open a Treasury Savings Bank Account DOWNLOAD
29b. SB Form N0.22 - Form of Nomination DOWNLOAD
30.FORM T.R 83 B Letter of undertaking for pension through PTSB account 

       DOWNLOAD    
31.Form TR.43 Statement of Rent recovered from pay bills DOWNLOAD
32.Form TR.103 Letter of Authority DOWNLOAD
33.Form TR.104 Statement of deductions towards PF to be furnished along salary bill(Revised as per GO(P) No.152/2009/Fin dated 24/04/2009  DOWNLOAD
34All LSG Institutions forms and  GO (P) No. 516/2004/Fin dt 03/11/2004 DOWNLOAD
35.SIMPLE EXCEL FORM 16, 10E 2013-14 or IT Calculator DOWNLOAD
36PROFORMA FOR SDO’s PERSONAL DETAILS DOWNLOAD
37DCRG Nomination form Form No.4B (Having Family) DOWNLOAD
38DCRG Nomination form Form No.4D (Having no Family)DOWNLOAD
39HBA Application forms DOWNLOAD 

40.PROFORMA FOR SDO’s PERSONAL DETAILS DOWNLOAD
41.DCRG Nomination form Form No.4B (Having Family) DOWNLOAD
42.DCRG Nomination form Form No.4D (Having no Family)DOWNLOAD
43.HBA Application forms DOWNLOAD 
44.Application for Drawal of Pension Through Selected Banks  
PDF File WORD File 
45.Salary Certificate PDF Format, WORD format(Editable)  
46.Fixation Due to Promotion (As per 28A) PDF Format\
47.Common Bill form TR59(C)  
GAZETTED BILL FORMS 
1.Bill Form TR 46 - Editable PDF VIEW or DOWNLOAD
2.Bill Form TR 46 VIEW or DOWNLOAD 
3.GPF Schedule  VIEW or DOWNLOAD 
4.GIS Schedule VIEW or DOWNLOAD 
5.SLI Schedule  VIEW or DOWNLOAD 
6.LIC Schedule  VIEW or DOWNLOAD  
GPF FORMS
General Provident Fund New forms 2012 VIEW or DOWNLOAD
SLI FORMS
SLI Proposal Form (Application Form)VIEW or DOWNLOAD
Instruction to fill Aplication Form VIEW or DOWNLOAD
SLI Schedule VIEW or DOWNLOAD
SLI Nomination Form VIEW or DOWNLOAD
SLI Loan Application Form VIEW or DOWNLOAD
SLI Claim Form VIEW or DOWNLOAD
SLI Indemnity Bond VIEW or DOWNLOAD
GIS FORM
Application Form (Form GIS – A) VIEW or DOWNLOAD
Deduction Statement of Non-Gazzetted Officers (Form GIS – B) VIEW or DOWNLOAD
Deduction Statement of Self Drawing Officers (Form GIS – B(1) VIEW or DOWNLOAD
List of Members Joined in the Scheme (Form GIS – C) VIEW or DOWNLO
Application for TR 72  (for Self Drawing Officers) (Form – D) VIEW or DOWNLOAD
Suspension, Deputation, etc. (Form GIS – E) VIEW or DOWNLOAD 

Memorandum (Form No. 1) for New Members VIEW or DOWNLO
Memorandum (Form No. 2) for Change in Group VIEW or DOWNLOAD
Application for Payment Form No.3 Retirement/Resignation/Dismissal VIEW or DOWNLOAD
Request to Produce Application for Payment (Form No. 4) – Death VIEW or DOWNLOAD
Application for Payment (Form No. 5) – Death VIEW or DOWNLOAD
Nomination Form for Unmarried Employees (Form GIS – 6) VIEW or DOWNLOAD
Nomination Form for Married Employees (Form GIS – 7) VIEW or DOWNLOAD
Register of Members (Form No. 8) VIEW or DOWNLOAD
Register for Watching the Recovery of Subscription towards GIS from members on LWA, 
Indemnity Bond for Claim Settlemet VIEW or DOWNLOAD
Application form for revival of Membership VIEW or DOWNLOAD
 GPAIS FORMS
GPAIS Schedule VIEW or DOWNLOAD
GPAIS Nomination Form VIEW or DOWNLOAD
GPAIS Claim Form VIEW or DOWNLOAD
DEPUTATION FORMS
Application for Deputation  VIEW or DOWNLOAD
MISCELLANEOUS FORMS
TR 61 Fully Vouched Contingent Bill VIEW or DOWNLOAD
Leave Application Form ( Form 13) VIEW or DOWNLOAD
SPARK Enrolment Form ( Form No.15) VIEW or DOWNLOAD
Police Verification Form(New) VIEW or DOWNLOAD
Letter of authority (T.R.103) VIEW or DOWNLOAD
Option Form for Time Bound Higher Grade Promotion VIEW or DOWNLOAD
TA Bill of Gazetted Officers (TR-47 New) VIEW or DOWNLOAD
Medical Certificate as per Rule117[1]a VIEW or DOWNLOAD
Option Form & Statement of Fixation VIEW or DOWNLOAD
TR 59 (Contingent/Grant in Aid/Scholarship Bills) VIEW or DOWNLOAD
TR 60 (Abstract Contingent Bill) VIEW or DOWNLOAD
Application for Casual Leave VIEW or DOWNLOAD
Application for LWA VIEW or DOWNLOAD
RTC (Report of Transfer of Charge) VIEW or DOWNLOAD
TA Form VIEW or DOWNLOAD
Last Pay Certificate (LPC) VIEW or DOWNLOAD
Conduct Certificate VIEW or DOWNLOAD
Certificate of Physical Fitness (PDF) VIEW or DOWNLOAD
Certificate of Physical Fitness (Editable) VIEW or DOWNLOAD
Certificate of Physical Fitness (As per New GO) VIEW or DOWNLOAD
Daily Plan Format VIEW or DOWNLOAD
HRA Proforma – to be submitted in Treasuries VIEW or DOWNLOAD
Application for NOC to obtain Passport (Submit in triplicate) VIEW or DOWNLOAD
10 E Form (To claim rebate u/s 89(1) on arrear received) VIEW or DOWNLOAD
Chalan Form TR 12 VIEW or DOWNLOAD

No Objection Certificate to Apply for PSC VIEW or DOWNLOAD
Proforma to Remit Profession Tax VIEW or DOWNLOAD
Treasury Pay-In-Slip VIEW or DOWNLOAD
TR-51, Non Gazetted Bill Form (Actual Size) VIEW or DOWNLOAD
TR-51, Non Gazetted Bill Form (Reduced to A4) VIEW or DOWNLOAD
Gazetted Certificate for PAN VIEW or DOWNLOAD
Fixation Due to Promotion (As per 28A) VIEW or DOWNLOAD
Leave Travel Allowance (LTC) Forms VIEW or DOWNLOAD
FBS Annexure XII Final settlement  VIEW or DOWNLOAD
Application Form to avail Chief Minister's Distress Relief Fund VIEW or DOWNLOAD
KYC (Know Your Consumer) Form for Gas Connection  VIEW or DOWNLOAD
Statement for Declaration of Probation PDF EXCEL WORD
proforma for application for declaration of probation PDF DOWNLOAD
Medical Reimbursement forms          
 Application for claiming reimbursement of Medical Expenses DOWNLOAD
 Essentiality Certificate Form B DOWNLOAD
  Appendix II Form DOWNLOADNo comments:

Post a Comment